Qui està connectat?

Aula virtual

 

 

PROVES JUNY AVALUACIÓ FINAL

I MATRÍCULA

PRUEBAS JUNIO EVALUACIÓN FINAL

Y MATRÍCULA


 El pròxim 29 de Maig terminen les classes a l'IES Agost. Al mes de Juny es faràn els exàmens de suficiència. Pica d'amunt per a veure calendari que s'entregarà també a l'alumnat del centre. Més informació a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

El próximo 29 de Mayo terminan las clases en el IES Agost. Durante el mes de Junio se realizarán exámenes de suficiencia. Picar encima para ver el calendario que se entregará también al alumnado del centro. Más información en el apartado NOVEDADES de esta página.BONES VACANCES DE PASQUA

TORNEM A CLASSE EL

PRÒXIM 14 D'ABRIL//

BUENAS VACACIONES DE PASCUA

VOLVEMOS A CLASE EL

PRÓXIMO 14 DE ABRIL

 GUANYADORS DEL CONCURS

DE CARTELLS DEL

"III OPEN BTT VILA D'AGOST"

GANADORES DEL CONCURSO

DE CARTELES DEL 

"III OPEN BTT VILA D'AGOST"Els guanyadors han sigut:

    1r Premi: ALEJANDRO COLLADO GARCÍA (3r d'ESO B)

       

    2n Premi: MARÍA PELLÍN LÓPEZ (3r d'ESO B)

 FELICITACIONS ALS DOS  


CARTELL GUANYADOR:
 

CONVOCATÒRIA CONCURS LITERARI

IES AGOST


CONVOCATORIA CONCURSO

LITERARIO IES AGOST


 S'INFORMA QUE EL DIES 24 DE

MARÇ HI HA

CONVOCADA VAGA D'ALUMNES

Us recordem que només poden fer vaga l'alumnat de 2n cicle de l'ESO (3r, 4t i PQPI)

 

SE INFORMA QUE EL DÍA 24 DE MARZO

FEBRERO HAY

CONVOCADA HUELGA DE ALUMNOS

Se recuerda que sólo pueden hacer huelga el alumnado de 2º ciclo de la ESO (3º, 4º y PCPI)


 

ERASMUS+KA2

Des de l'Adreça del centre us volem informar que el nostre centre està inclòs en un PROJECTE ERASMUS+KA2 sota el lema "Salut i alimentació saludable". Aquest Projecte de la Unió Europea està coordinat per un institut de Namur (Bèlgica). Els instituts que formen part del Projecte són un centre de Navarra, un centre d'Itàlia (Ferrara), un centre de Bèlgica (Namur) i el nostre IES Agost.

Estem molt orgullosos i contents de formar part de la Xarxa d'Instituts d'Espanya que participen en un Projecte Erasmus+KA2

Desde la Dirección del centro os queremos informar que nuestro centro está incluido en un PROYECTO ERASMUS+KA2 bajo el lema "Salud y alimentación saludable". Este Proyecto de la Unión Europea está coordinado por un instituto de Namur (Bélgica). Los institutos que forman parte del Proyecto son un centro de Navarra, un centro de Italia (Ferrara), un centro de Bélgica (Namur) y nuestro IES Agost.

Estamos muy orgullosos y contentos de formar parte de la Red de Institutos de España que participan en un Proyecto Erasmus+KA2. 

 T
ORNADA A CLASSE DESPRÈS

DE LES VACANCES DE NADAL

DEMÀ DIMECRES 7 DE GENER/

VOLVEMOS A CLASE

DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE

NAVIDAD MAÑANA MIÉRCOLES

7 DE ENERO

 PROVES

HOMOLOGADES


D'ANGLÈS I FRANCÈS

A2 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell A2. Del  dia 15 de desembre i fins al 19 de desembre, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

Més informació a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRUEBAS HOMOLOGADAS DE


INGLÉS Y FRANCÉS A2

 Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel A. A partir del día 15 de diciembre hasta el 19 de diciembre, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

Más información en el apartado NOVEDADES de esta página 

 ACTIVITATS DEL

DIA 22 DE

DESEMBRE I

HORARI 


ACTIVIDADES

DEL DÍA 22 DE

DICIEMBRE Y

HORARIO

 

El pròxim dia 22 de desembre es realitzarà la tradicional "Carrera del Pavo" amb la Pujada

al Castell d'Agost.

 

L'horari d'assistència de l'alumnat al centre durant aquest dia serà el següent:

- 9.30h entrada al centre per a tots els alumnes/as de l'IES Agost

- 10.00h Carrera de pujada al Castell

- 11.30h lliura de premis als guanyadors/as (1r i 2n premi de . primer i segon cicle)

- 12.00h Xocolata invitació de l'AMPA de l'IES Agost.

- 13.00h Eixida del centre del alumnat

--------------------------------------------------------------

El próximo día 22 de diciembre se realizará la tradicional "Carrera del Pavo" con la subida

al Castillo de Agost.

El horario de asistencia del alumnado al centro durante este día será el siguiente:

    - 9.30h entrada al centro para todos los alumnos/as del IES Agost

    - 10.00h comienzo de la carrera de subida al Castillo 

    - 11.30h entrega de premios a los ganadores/as (1º y 2º premio de                .            primer y segundo ciclo)

    - 12.00h Chocolate invitación del AMPA del IES Agost.

    - 13.00h Salida del centro del alumnado

 

 

ENTREGA DE NOTES 1a AVALUACIÓ


ENTREGA DE NOTAS 1ª EVALUACIÓN


 Hui, divendres 28 de novembre es realitza el lliurament de notes de la 1a avaluació, a les 13,00h.

L'atenció a pares/mares es realitzarà prèvia cita amb el professor/a corresponent.

 Hoy, viernes 28 de noviembre se realiza la entrega de notas de la 1ª evaluación, a las 13,00h.

La atención a padres/madres se realizará previa cita con el profesor/a correspondiente.


 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

 

 

 Hui dia 27 de novembre es desenvolupen, en l'IES Agost, les eleccions al Consell Escolar.

Les votacions de pares i mares es realitzaran des de les 13,00h fins a les 19,00h.

El procediment de votació us ho hem fet arribar a través de diferents circulars (tres) on s'explica com es pot votar en cas de no poder acudir al centre. Us esperem a tots i a totes.

 Hoy día 27 de noviembre se desarrollan, en el IES Agost, las elecciones al Consejo Escolar.

Las votaciones de padres y madres se realizarán desde las 13,00h hasta las 19,00h.

El procedimiento de votación os lo hemos hecho llegar a través de diferentes circulares (tres) donde se explica cómo se puede votar en caso de no poder acudir al centro.Os esperamos a todos y a todas.


 

MARXA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE


MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


 Hui, 25 de novembre, és el dia contra la violència de gènere. Des de l'Ajuntament d'Agost se'ns ha convocat a assistir a la marxa contra aquesta violència d'aquest tipus. 

L'Ajuntament ens ha indicat que el recorregut comença en la Casa de Cultura d'Agost a les 12:00h i, en la Plaça de l'Ajuntament, es llegiran manifests i altres. Després, a les 13,20h es reprendran les classes en l'institut.
Els alumnes i alumnes que no vulguen participar en la marxa hauran de portar signada, per pares o tutors legals, la fulla que es va repartir sobre aquest tema.

Hoy, 25 de noviembre, es el día contra la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Agost se nos ha convocado a asistir a la marcha contra dicha violencia de este tipo. 

El Ayuntamiento nos ha indicado que el recorrido comienza en la Casa de Cultura de Agost a las 12:00h y, en la Plaza del Ayuntamiento, se leerán manifiestos y demás. Después, a las 13,20h se retomarán las clases en el instituto.

 

Los alumnos y alumnas que no quieran participar en la marcha deberán traer firmada, por padres o tutores legales, la hoja que se repartió sobre este tema.

 


 

 

PRIMERA EXPOSICIÓ DE LA MEMÒRIA VISUAL DE L'IES

AGOST CURS 2013-2014


Us convidem a tots i a totes a visitar la Primera Memòria Visual del curs 2013-2014. L'exposició dels treballs romandra a la Casa de Cultura d'Agost des del dia 21 d'octubre fins al 26 d'octubre.

 

 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA VISUAL DEL IES

AGOST CURSO 2013-2014

 

Os invitamos a todos y a todas a visitar nuestra Primera Memoria Visual  del curso 2013-2014. La exposición de los trabajos permanecerá en la Casa de Cultura de Agost desde el día 21 de octubre hasta el 26 de octubre.

 


 

DIA 5 DE SETEMBRE: LLIURAMENT D'HORARIS

 

 1r I 2n D'ESO A LES 10,30H

3r I 4t D'ESO I 2n PQPI A LES 12,00H

 

 DíA 5 DE SEPTIEMBRE: ENTREGA DE HORARIOS

 

 1º y 2º DE ESO A LAS 10,30H

3º Y 4º DE ESO Y 2º PCPI A LAS 12,00H

 

 


 PROVES HOMOLOGADES D’ANGLÈS I

FRANCÉS(A2) CURS 2013-2014 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, a partir del dia 27 de gener i fins al 31 de gener, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

 

Per a més informació mirar l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

 

Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por alumnado de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, a partir del día 27 de enero hasta el 31 de enero, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

 

Para más información mirar el apartado NOVEDADES de esta página. 

 


MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE EN ESO

Us comuniquem que el passat 17 de desembre es va publicar en el DOGV, la Resolució per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en ESO.

Segons aquesta Resolució, per al present curs 2013-2014 les proves extraordinàries que fins ara es realitzaven en el mes de setembre en ESO, s'avancen i es realitzaran a JULIOL

 

 


 

Benvinguts a la nostra pàgina


 

Benvinguts a la pàgina web de l'institut d'Agost www.iesagost.edu.gva.es 


 

Eixida a la Serra per l'alumnat de PQPI i 3r d'ESO de l'IES Agost 


 

 Visita al laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant per l'alumnat de 3r d'ESO de l'IES Agost 

La visita es va fer el passat dia 25 de novembre i vam tenir com a "guia" al professor de Geografia Física Jorge Olcina