Qui està connectat?

Aula virtual

HORARI DIA 22

DE DESEMBRE/

HORARIO DÍA 22

DE DICIEMBRE


 Estimats pares i mares:

Aquestes són les activitats que es realitzaran al centre el dia 22 de desembre:

 • 9.30h entrada al centre.

 • 10.00h carrera de pujada al Castell d'Agost per part de l'alumnat i professorat.

 • 11.00h lliurament de premis als guanyadors/es de la carrera per part de l'AMPA.

 • 11.30h xocolatada organitzada per part de l'AMPA del centre.

 • 12.00h a 13.30 danses i tallers (Jocs de taula, estels...).

 

L'horari per l'alumnat aquest dia serà de 9.30 a 13.30h. 

Cal recordar que l'assistència és obligatòria i hem de transmetre als alumnes la importància

que tenen les activitats extraescolars en la seua formació acadèmica i humana. 

Aprofitem per a desitjar-vos unes BONES FESTES

L'EQUIP DIRECTIU


Estimados padres y madres:

 

Estas son las actividades que se realizarán

en el centro el próximo día 22 de diciembre:

 

 • 9.30h entrada al centro.

 • 10.00h carrera de subida al Castillo de Agost por parte del alumnado y profesorado.

 • 11.00h entrega de premios a los ganadores/as de la carrera por parte del AMPA

 • 11.30h chocolotada organizada por el AMPA del centro.

 • 12.00h a 13.30h danzas y talleres (Juegos de mesa, estrellas...).

 

 

El horario para el alumnado en este día será de 9.30 a 13.30h.

Cabe recordar que la asistencia es obligatoria y debemos transmitir a los alumnos la importancia que tienen las actividades extraescolares en su formación académica y humana.

 

Aprovechamos para desearos unas FELICES FIESTAS, 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO

 
EL PRÒXIM DIVENDRES

2 DE DESEMBRE ES FARÀ

ENTREGA DE LES NOTES

DE LA 1a AVALUACIÓ A 

TOT L'ALUMNAT DEL

CENTRE A PARTIR

DE LES 13:00H.

Per a qualsevol consulta o

entrevista amb el 

professorat heu de demanar

cita per telèfon 

al centre.

 VOS INFORMEN QUE

L'ALUMNAT DE 3r i 4t

D'ESO HA SOL·LICITAT

EXERCIR EL SEU

DRET A VAGA

EL DIA 24

DE NOVEMBRE


OS INFORMAMOS QUE EL

ALUMNADO DE 3º y 4º DE

LA ESO HA SOLICITADO

EJERCER SU

DERECHO A HUELGA

EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE

 

Segons la Sentència 900/2012 del TSJ, en relació amb del Decret 39/2008, l'alumnat de 2n cicle d'ESO té dret  d'exercir vaga sense demanar autorització justificativa als pares/tutors legals./ Según la sentencia 900/2012 del TSJ, en relación al Decreto 39/2008, el alumnado de 2º ciclo de ESO tiene derecho a ejercer huelga sin autorización justificativa a los padres/tutores legales.

 


 


INSTRUCCIONS PER A CENTRES

PÚBLICS PER A L'ATENCIÓ

D'ALUMNAT AMB PROBLEMES

DE SALUT CRÒNICS/

INSTRUCCIONES PARA CENTROS

PÚBLICOSSOBRE LA ATENCIÓN

DEL ALUMNADO CON PROBLEMAS

DE SALUD CRÓNICOS

 

La resolució de l'1 de setembre de 2016 de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en la qual s'indica que els centres públics de la Comunitat Valenciana han de comptar amb un fitxer de l'alumnat amb problemes de salut crònics matriculats en aquest centre. En aquest sentit, se'ls sol·licita que l'alumnat susceptible de tenir una malaltia crònica i que durant el curs escolar 2016-2017 estiga matriculat en la Secció de l'IES Sant Vicent a Agost haurà de presentar en la Secretària del centre un informe mèdic del facultatiu encarregat habitualment de la salut de l'alumne. En aquest informe s'ha de fer constar "les condicions de salut de l'alumne que precisen atenció sanitària durant la seua estada en el centre docent".El termini per a la remissió d'aquest informe del metge facultatiu en la Secretària d'aquest centre serà el 23 de setembre de 2016.// 

La resolución del 1 de septiembre de 2016 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y en la que se indica que los centros públicos de la Comunidad Valenciana deben contar con un fichero del alumnado con problemas de salud crónicos matriculados en este centro. En este sentido, se les solicita que el alumnado susceptible de tener una enfermedad crónica y que durante el curso escolar 2016-2017 esté matriculado en la Sección del IES San Vicente en Agost deberá presentar en la Secretaria del centro un informe médico del facultativo encargado habitualmente de la salud del alumno. En dicho informe se debe hacer constar "las condiciones de salud del alumno que precisan atención sanitaria durante su estancia en el centro docente".El plazo para la remisión de dicho informe del médico facultativo en la Secretaria de este centro será el 23 de septiembre de 2016.


 

COMENÇAMENT DEL CURS ESCOLAR 2016/17

 

 

Acolliment de l’alumnat el dijous


dia 8 de setembre

 

 • 10’30h: Recepció de l’alumnat de 1r ESO

  • Activitats per a l’alumnat nou de 1r ESO: ACTIVITAT: “CONEIX EL TEU CENTRE” (Tutors/es).

  • ENTREGA DE LLIBRES DE TEXT (portar motxila).

 • 11'00h: Recepció de l’alumnat de 2n ESO

 • 11'30h: Recepció de l’alumnat de 3r ESO

 • 12,00h: Recepció de l’alumnat de 4t ESO

 • 13’00h: Finalització de les activitats. 

 

RECORDEU QUE NO TENIM CANTINA

I HAUREU DE PORTAR L'ESMORÇAR.

 

TOT L'ALUMNAT ROMANDRÀ AL CENTRE

FINS A LES 13,00H.

 

 INSTRUCCIONS CONVALIDACIONS

I EXEMPSIONS 

PER AL CURS 2016-2017/

INSTRUCCIONES CONVALIDACIONES 

 I EXENCIONES 

PARA EL CURSO 2016-2017


Piqueu açí per a accedir a les instruccions

de Conselleria d'Educació relatives

a convalidacions i exempcions per al

curs 2016-2017./

Pinchad aquí para acceder a las

instrucciones de Conselleria

d'Educació relativas a las

convalidaciones y exenciones para el

curso 2016-2017

  EL LLISTAT DELS LLIBRES DE TEXT

PER AL CURS 2016-2017

DISPONIBLES EN "Novetats"

D'AQUEST PÀGINA I AL TAULER

DEL CENTRE/

EL LISTADO DE LIBROS DE TEXTO

PARA EL CURSO 2016-2017

DISPONIBLE EN "Novedades"

DE ESTA PÁGINA

Y EN EL TABLÓN DEL CENTRO

ATENCIÓ!! ATENCIÓN!!

Llibre de llatí 4t d'ESO és/

Libro de latín 4º ESO es:

   • Editorial Santillana
   • ISBN 978-84-9047-044-2

 

 CALENDARI EXÀMENS

EXTRAORDINARIS CURS 2015-2016

 

CALENDARIO EXÁMENES

EXTRAORDINARIOS CURSO 2015-2016


HORES/HORAS

DIMARTS/MARTES 28 DE JUNY/JUNIO

DIMECRES/MIÉRCOLES 29 DE JUNY/JUNIO

8,00h-9,00h

MATEMÀTIQUES/MATEMÁTICAS

C.NAT./BIOLOG.

9,00h-10,00h

CC.SOCIALS/CC.SOCIALES

FIS-QUI.

10,00h-11,00h

ED.FÍSICA/TECNOLOGIA/RELIGIÓ

L.CASTELLANA

11,00h-12,00h

PLÀSTICA/LLATÍ/LATÍN

VALENCIÀ/VALENCIANO

12,00h-13,00h

ANGLÈS/INGLÉS

INFORMÀTICA/FRANCÉS

13,00h-14,00h

MÚSICA

 

 XARXALLIBRES I SOCIALITZACIÓ

DE LLIBRES

XARXALLIBRES Y LA SOCIALIZACIÓN

DE LIBROS

Els informem sobre la carta que es va lliurar a TOT l'alumnat el dia de les notes (17/06/2016)./Les informamos sobre la carta que se entregó a TODO el alumnado el día de las notas (17/06/2016). 

 ENTREGA DE NOTES EL DIA 17/06

ENTREGA DE NOTAS EL DÍA 17/06

 

 


   

INFORMACIÓ PER A TOTS

ELS PARES/MARES

I TUTORS LEGALS DE LA SECCIÓ DE

L'IES SAN VICENT A AGOST//

INFORMACIÓN PARA TODOS

LOS PADRES/MADRES

Y TUTORES LEGALES DE LA SECCIÓN

DEL IES SAN VICENTE EN AGOST

 

 VOS INFORMEN QUE L'ALUMNAT

DE 3r i 4t D'ESO HA SOL·LICITAT

EXERCIR EL SEU DRET A VAGA

ELS DIES 13 i 14 D'ABRIL/

VOS INFORMAMOS QUE EL

ALUMNADO DE 3º y 4º DE LA ESO

HAN SOLICITADO EJERCER SU

DERECHO A HUELGA LOS DÍAS 13 Y 14

DE ABRIL


Segons la Setència 900/2012 del TSJ, en relació amb el Decret 39/2008, l'alumnat de 2n cicle d'ESO té dret d'exercir vaga sense demanar el centre autorització justificativa als pares/tutors legals./ Según la sentencia 900/2012 del TSJ, en relación con el Decreto 39/2008, el alumnado de 2º ciclo de la ESO tiene derecho a ejercer huelga sin pedir el centro autorización justificada paterna/tutores legales.

 

 HEM GUANYAT LA VELLA

INNOVADORA 2016/

HEMOS GANADO LA VELLA

INNOVADORA 2016


 FONS SOCIAL EUROPEU/

FONDO SOCIAL EUROPEO


LA SECCIÓ DE L'IES SANT VICENT A AGOST, SEGUINT LES INDICACIONS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ INFORMEM SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA I DEL FONS SOCIAL EUROPEU. EN AQUESTA AJUDA DE LA COMISSIÓ EUROPEA ES CONTEMPLEN ELS NOUS ITINERARIS EN 3r D'AÇÒ DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PER A MÉS INFORMACIÓ PUNXAR SOBRE EL SEGUENT ENLLAÇ.//

LA SECCIÓN DEL IES SAN VICENTE EN AGOST, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN INFORMAMOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. EN DICHA AYUDA DE LA COMISIÓN EUROPEA SE CONTEMPLAN LOS NUEVOS ITINERARIOS EN 3º DE ESO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHAR SOBRE EL SIGUIENTE ENLACE.

 

 VOS INFORMEN QUE L'ALUMNAT

DE 3r i 4t D'ESO HA SOL·LICITAT

EXERCIR EL SEU DRET A VAGA

EL DIA 22 D'OCTUBRE/

VOS INFORMAMOS QUE EL

ALUMNADO DE 3º y 4º DE LA ESO

HAN SOLICITADO EJERCER SU

DERECHO A HUELGA EL DÍA 22

DE OCTUBRE


Segons la Setència 900/2012 del TSJ, en relació amb el Decret 39/2008, l'alumnat de 2n cicle d'ESO té dret d'exercir vaga sense demanar el centre autorització justificativa als pares/tutors legals./ Según la sentencia 900/2012 del TSJ, en relación con el Decreto 39/2008, el alumnado de 2º ciclo de la ESO tiene derecho a ejercer huelga sin pedir el centro autorización justificada paterna/tutores legales.


 INICI DEL CURS 2015-2016

 CALENDARI D'ACOLLIDA

 

 • Divendres 11 de setembre:

Jornada d'acollida dels grups amb els tutors/es

-10:00h.-1r d'ESO

-11:30h.-2n, 3r i 4t d'ESO

 • Dilluns 14 de setembre:

Inici de les classes a les 8:00h

 

INICIO DEL CURSO 2015-2016 

CALENDARIO DE ACOGIDA 

 

 • Viernes 11 de septiembre:

Jornada de acogida de los grupos con los tutores/as

-10:00h.-1ºde ESO

-11:30h.-2º, 3º y 4º de ESO

 • Lunes 14 de septiembre:

Inicio de las clases a las 8:00h

 

 ERROR LLIBRE DE FRANCÉS

I TECNOLOGIA

CURS 2015-2016

ERROR LIBRO DE FRANCÉS

Y TECNOLOGÍA

CURSO 2015-2016 

 

Hi ha hagut un error amb els llibres de l'assignatura de Francès. En principi, NO COMPREU EL LLIBRE NI PER A 2n ni per a 4t de l'assignatura optativa de Francès. Al començament de les classes us informarem sobre el material que aneu a necessitar

El llibre de Tecnología de 1r d'ESO és: TECNOLOGIA 1r d'ESO-INICIA DUAL. Llibre de l'alumne en valencià. Ed. Oxford. ISBN 9788467387032 

El llibre de Tencologia de 3r d'ESO és: TECNOLOGIA 3r d'ESO-INICIA DUAL- Llibre de l'alumne en valencià. Ed. Oxford. ISBN 9788467387070

Així mateix se us informa que l'assignatura de TECNOLOGIA ÉS OBLIGATÒRIA PER A TOT L'ALUMNAT DE 3r D'ESO.


Per a més informació telefonar a l'institut.
Salutacions i disculpeu les molèsties.

Ha habido un error con los libros de la asignatura de Francés. En principio, NO COMPRÉIS EL LIBRO NI PARA 2º ni para 4º de la asignatura optativa de Francés. Al comienzo de las clases os informaremos sobre el material que vais a necesitar

El libro de Tecnología de 1º de ESO ESTECNOLOGIA 1º de ESO-INICIA DUAL. Libro del alumno en valenciano. Ed. Oxford. ISBN 9788467387032 

El libro de Tecnología de 3º de ESO ESOTECNOLOGIA 3º de ESO-INICIA DUAL- Libro del alumno en valenciano. Ed. Oxford. ISBN 9788467387070

 

Així mateix se us informa que l'assignatura de TECNOLOGIA ÉS OBLIGATÒRIA PER A TOT L'ALUMNAT DE 3r D'ESO.

Para más información telefonear al instituto.

 

Saludos y disculpad las molestias.

 


LLISTAT DE LLIBRES CURS 2015-2016

LISTADO DE LIBROS CURSO 2015-2016 

 

Ja teniu, a la vostra disposició, el llistat de llibres per al curs 2015-2016 en l'apartat de NOVETATS d'aquesta pàgina o punxant sobre el curs que aneu a realitzar./Ya tenéis, a vuestra disposición, el listado de libros para el curso 2015-2016 en el apartado de NOVEDADES de esta página o pinchando sobre el curso que vayáis a realizar.

REUNIONS INFORMATIVES 

REUNIONES INFORMATIVAS


COM JA SABEU, SE VOS A ENVIAT, PER CORREU ORDINARI, UNA CARTA A TOTS ELS PARES/MARES/TUTORS/ES LEGALS, DE L'ALUMNAT QUE COMENÇA EL PRÒXIM CURS A L'IES AGOST. PER A MÉS INFORMACIÓ VOS DEIXEM AQUESTA NOTA A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE/ COMO YA SABÉIS, SE OS HA ENVIADO, POR CORREO ORDINARIO, UNA CARTA A TODOS LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO QUE COMIENZA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR EN EL IES AGOST. PARA MÁS INFORMACIÓN OS DEJAMOS ESTA NOTA EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO

1) PRIMERA REUNIÓ PER ALS PARES I MARES DE L'ALUMNAT QUE COMENÇA, EL CURS 2015-2016 NOU AL CENTRE/PRIMERA REUNIÓN PARA LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO QUE COMIENZA, EL CURSO 2015-2016 NUEVO EN EL CENTRO

El pròxim divendres dia 19 de juny a les 13.00 hores realitzarem una sessió de presentació de l'institut  per als pares i mares dels alumnes que el proper curs entraran a 1r ESO. Així mateix, aprofitarem també per explicar les principals novetats que suposarà la implantació de la nova llei educativa (LOMCE), i per aclarir els possibles dubtes a l'hora de triar entre les diferents optatives en la matrícula.

Lloc: Sala d'Úsos Múltiples del centre

Hora: 13,00h

Dia: Divendres 19 de Juny

El próximo viernes día 19 de junio a las 13.00 horas realizaremos una sesión de presentación del instituto para los padres y madres de los alumnos que el próximo curso entrarán a 1º ESO. Aprovecharemos también para explicar las principales novedades que supondrá la implantación de la nueva ley educativa (LOMCE), y para  aclarar las posibles dudas a la hora de elegir entre las diferentes optativas en la matrícula

Lugar: Sala de Usos Múltiples del centro

Hora: 13,00h

Día: Viernes 19 de Junio

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 COM JA SABEU, SE VOS A ENVIAT, PER CORREU ORDINARI, UNA CARTA A TOTS ELS PARES/MARES/TUTORS/ES LEGALS, DE L'ALUMNAT QUE COMENÇA 3r D'ESO EL PRÒXIM CURS A L'IES AGOST. PER A MÉS INFORMACIÓ VOS DEIXEM AQUESTA NOTA A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE/ COMO YA SABÉIS, SE OS HA ENVIADO, POR CORREO ORDINARIO, UNA CARTA A TODOS LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO QUE COMIENZA 3º DE LA ESO EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR EN EL IES AGOST. PARA MÁS INFORMACIÓN OS DEJAMOS ESTA NOTA EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO

2) REUNIÓ PER ALS PARES I MARES DE L'ALUMNAT QUE COMENÇA, EL CURS 2015-2016 A 3r D'ESO/REUNIÓN PARA LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO QUE COMIENZA, EL CURSO 2015-2016 EN 3º DE LA ESO

 El pròxim dijous dia 18 de juny a les 13.00 hores realitzarem una sessió informativa  per als pares i mares dels alumnes que el proper curs entraran a 3r ESO. La finalitat d'aquesta reunió és explicar les principals novetats que suposarà la implantació de la nova llei educativa (LOMCE) en aquest curs, i per aclarir els possibles dubtes a l'hora de triar tant l'itinerari de les matemàtiques,   com les diferents optatives en la matrícula.

 

Lloc: Sala d'Úsos Múltiples del centre

Hora: 13,00h

Dia: Dijous 18 de Juny


El próximo jueves día 18 de junio a las 13.00 horas realizaremos una sesión informativa para los padres y madres de los alumnos que el próximo curso entrarán a ESO. El motivo de la reunión es explicar las principales novedades que supondrá la implantación de la nueva ley educativa (LOMCE), y para  aclarar las posibles dudas a la hora de elegir tanto el itinerario de las matemáticas, como las diferentes optativas en la matrícula.

Lugar: Sala de Usos Múltiples del centro

Hora: 13,00h

Día: Jueves 18 de Junio PROVES AVALUACIÓ

EXTRAORDINARIA

I MATRÍCULA

PRUEBAS EVALUACIÓN

EXTRAORDINARIA

       Y MATRÍCULA


 El pròxim 26 i 30 de juny es desenvolupen les proves extraordinàries a l'IES Agost. Pica d'amunt per a veure calendari que s'ha entregat també a l'alumnat del centre. Més informació a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

El próximo 26 y 30 de junio se realizarán exámenes de evaluación extraordinaria en el IES Agost. Picar encima para ver el calendario que se ha entregado también al alumnado del centro. Más información en el apartado NOVEDADES de esta página. 


 

PROVES JUNY AVALUACIÓ FINAL

I MATRÍCULA

PRUEBAS JUNIO EVALUACIÓN FINAL

Y MATRÍCULA


 El pròxim 29 de Maig terminen les classes a l'IES Agost. Al mes de Juny es faràn els exàmens de suficiència. Pica d'amunt per a veure calendari que s'entregarà també a l'alumnat del centre. Més informació a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

El próximo 29 de Mayo terminan las clases en el IES Agost. Durante el mes de Junio se realizarán exámenes de suficiencia. Picar encima para ver el calendario que se entregará también al alumnado del centro. Más información en el apartado NOVEDADES de esta página.BONES VACANCES DE PASQUA

TORNEM A CLASSE EL

PRÒXIM 14 D'ABRIL//

BUENAS VACACIONES DE PASCUA

VOLVEMOS A CLASE EL

PRÓXIMO 14 DE ABRIL

 GUANYADORS DEL CONCURS

DE CARTELLS DEL

"III OPEN BTT VILA D'AGOST"

GANADORES DEL CONCURSO

DE CARTELES DEL 

"III OPEN BTT VILA D'AGOST"Els guanyadors han sigut:

    1r Premi: ALEJANDRO COLLADO GARCÍA (3r d'ESO B)

       

    2n Premi: MARÍA PELLÍN LÓPEZ (3r d'ESO B)

 FELICITACIONS ALS DOS  


CARTELL GUANYADOR:
 

CONVOCATÒRIA CONCURS LITERARI

IES AGOST


CONVOCATORIA CONCURSO

LITERARIO IES AGOST


 S'INFORMA QUE EL DIES 24 DE

MARÇ HI HA

CONVOCADA VAGA D'ALUMNES

Us recordem que només poden fer vaga l'alumnat de 2n cicle de l'ESO (3r, 4t i PQPI)

 

SE INFORMA QUE EL DÍA 24 DE MARZO

FEBRERO HAY

CONVOCADA HUELGA DE ALUMNOS

Se recuerda que sólo pueden hacer huelga el alumnado de 2º ciclo de la ESO (3º, 4º y PCPI)


 

ERASMUS+KA2

Des de l'Adreça del centre us volem informar que el nostre centre està inclòs en un PROJECTE ERASMUS+KA2 sota el lema "Salut i alimentació saludable". Aquest Projecte de la Unió Europea està coordinat per un institut de Namur (Bèlgica). Els instituts que formen part del Projecte són un centre de Navarra, un centre d'Itàlia (Ferrara), un centre de Bèlgica (Namur) i el nostre IES Agost.

Estem molt orgullosos i contents de formar part de la Xarxa d'Instituts d'Espanya que participen en un Projecte Erasmus+KA2

Desde la Dirección del centro os queremos informar que nuestro centro está incluido en un PROYECTO ERASMUS+KA2 bajo el lema "Salud y alimentación saludable". Este Proyecto de la Unión Europea está coordinado por un instituto de Namur (Bélgica). Los institutos que forman parte del Proyecto son un centro de Navarra, un centro de Italia (Ferrara), un centro de Bélgica (Namur) y nuestro IES Agost.

Estamos muy orgullosos y contentos de formar parte de la Red de Institutos de España que participan en un Proyecto Erasmus+KA2. 

 T
ORNADA A CLASSE DESPRÈS

DE LES VACANCES DE NADAL

DEMÀ DIMECRES 7 DE GENER/

VOLVEMOS A CLASE

DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE

NAVIDAD MAÑANA MIÉRCOLES

7 DE ENERO

 PROVES

HOMOLOGADES


D'ANGLÈS I FRANCÈS

A2 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell A2. Del  dia 15 de desembre i fins al 19 de desembre, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

Més informació a l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRUEBAS HOMOLOGADAS DE


INGLÉS Y FRANCÉS A2

 Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel A. A partir del día 15 de diciembre hasta el 19 de diciembre, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

Más información en el apartado NOVEDADES de esta página 

 ACTIVITATS DEL

DIA 22 DE

DESEMBRE I

HORARI 


ACTIVIDADES

DEL DÍA 22 DE

DICIEMBRE Y

HORARIO

 

El pròxim dia 22 de desembre es realitzarà la tradicional "Carrera del Pavo" amb la Pujada

al Castell d'Agost.

 

L'horari d'assistència de l'alumnat al centre durant aquest dia serà el següent:

- 9.30h entrada al centre per a tots els alumnes/as de l'IES Agost

- 10.00h Carrera de pujada al Castell

- 11.30h lliura de premis als guanyadors/as (1r i 2n premi de . primer i segon cicle)

- 12.00h Xocolata invitació de l'AMPA de l'IES Agost.

- 13.00h Eixida del centre del alumnat

--------------------------------------------------------------

El próximo día 22 de diciembre se realizará la tradicional "Carrera del Pavo" con la subida

al Castillo de Agost.

El horario de asistencia del alumnado al centro durante este día será el siguiente:

    - 9.30h entrada al centro para todos los alumnos/as del IES Agost

    - 10.00h comienzo de la carrera de subida al Castillo 

    - 11.30h entrega de premios a los ganadores/as (1º y 2º premio de                .            primer y segundo ciclo)

    - 12.00h Chocolate invitación del AMPA del IES Agost.

    - 13.00h Salida del centro del alumnado

 

 

ENTREGA DE NOTES 1a AVALUACIÓ


ENTREGA DE NOTAS 1ª EVALUACIÓN


 Hui, divendres 28 de novembre es realitza el lliurament de notes de la 1a avaluació, a les 13,00h.

L'atenció a pares/mares es realitzarà prèvia cita amb el professor/a corresponent.

 Hoy, viernes 28 de noviembre se realiza la entrega de notas de la 1ª evaluación, a las 13,00h.

La atención a padres/madres se realizará previa cita con el profesor/a correspondiente.


 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

 

 

 Hui dia 27 de novembre es desenvolupen, en l'IES Agost, les eleccions al Consell Escolar.

Les votacions de pares i mares es realitzaran des de les 13,00h fins a les 19,00h.

El procediment de votació us ho hem fet arribar a través de diferents circulars (tres) on s'explica com es pot votar en cas de no poder acudir al centre. Us esperem a tots i a totes.

 Hoy día 27 de noviembre se desarrollan, en el IES Agost, las elecciones al Consejo Escolar.

Las votaciones de padres y madres se realizarán desde las 13,00h hasta las 19,00h.

El procedimiento de votación os lo hemos hecho llegar a través de diferentes circulares (tres) donde se explica cómo se puede votar en caso de no poder acudir al centro.Os esperamos a todos y a todas.


 

MARXA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE


MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


 Hui, 25 de novembre, és el dia contra la violència de gènere. Des de l'Ajuntament d'Agost se'ns ha convocat a assistir a la marxa contra aquesta violència d'aquest tipus. 

L'Ajuntament ens ha indicat que el recorregut comença en la Casa de Cultura d'Agost a les 12:00h i, en la Plaça de l'Ajuntament, es llegiran manifests i altres. Després, a les 13,20h es reprendran les classes en l'institut.
Els alumnes i alumnes que no vulguen participar en la marxa hauran de portar signada, per pares o tutors legals, la fulla que es va repartir sobre aquest tema.

Hoy, 25 de noviembre, es el día contra la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Agost se nos ha convocado a asistir a la marcha contra dicha violencia de este tipo. 

El Ayuntamiento nos ha indicado que el recorrido comienza en la Casa de Cultura de Agost a las 12:00h y, en la Plaza del Ayuntamiento, se leerán manifiestos y demás. Después, a las 13,20h se retomarán las clases en el instituto.

 

Los alumnos y alumnas que no quieran participar en la marcha deberán traer firmada, por padres o tutores legales, la hoja que se repartió sobre este tema.

 


 

 

PRIMERA EXPOSICIÓ DE LA MEMÒRIA VISUAL DE L'IES

AGOST CURS 2013-2014


Us convidem a tots i a totes a visitar la Primera Memòria Visual del curs 2013-2014. L'exposició dels treballs romandra a la Casa de Cultura d'Agost des del dia 21 d'octubre fins al 26 d'octubre.

 

 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA VISUAL DEL IES

AGOST CURSO 2013-2014

 

Os invitamos a todos y a todas a visitar nuestra Primera Memoria Visual  del curso 2013-2014. La exposición de los trabajos permanecerá en la Casa de Cultura de Agost desde el día 21 de octubre hasta el 26 de octubre.

 


 

DIA 5 DE SETEMBRE: LLIURAMENT D'HORARIS

 

 1r I 2n D'ESO A LES 10,30H

3r I 4t D'ESO I 2n PQPI A LES 12,00H

 

 DíA 5 DE SEPTIEMBRE: ENTREGA DE HORARIOS

 

 1º y 2º DE ESO A LAS 10,30H

3º Y 4º DE ESO Y 2º PCPI A LAS 12,00H

 

 


 PROVES HOMOLOGADES D’ANGLÈS I

FRANCÉS(A2) CURS 2013-2014 


 Segons l'ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, a partir del dia 27 de gener i fins al 31 de gener, es pot fer la sol·licitut de desenvolupament de les proves homologades A2 d'anglès i francès, a la secretaria del centre. 

 

Per a més informació mirar l'apartat NOVETATS d'aquesta pàgina.

 

Según la ORDEN 20/2011, de 24 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, por la que se regulan las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico de las lenguas alemana, francesa, inglesa e italiana, cursadas por alumnado de Educación Secundaria y de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, a partir del día 27 de enero hasta el 31 de enero, se puede hacer la solicitud de desarrollo de las pruebas homologadas A2 de inglés y francés, en la secretaría del centro. 

 

Para más información mirar el apartado NOVEDADES de esta página. 

 


MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE EN ESO

Us comuniquem que el passat 17 de desembre es va publicar en el DOGV, la Resolució per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en ESO.

Segons aquesta Resolució, per al present curs 2013-2014 les proves extraordinàries que fins ara es realitzaven en el mes de setembre en ESO, s'avancen i es realitzaran a JULIOL

 

 


 

Benvinguts a la nostra pàgina


 

Benvinguts a la pàgina web de l'institut d'Agost www.iesagost.edu.gva.es 


 

Eixida a la Serra per l'alumnat de PQPI i 3r d'ESO de l'IES Agost 


 

 Visita al laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant per l'alumnat de 3r d'ESO de l'IES Agost 

La visita es va fer el passat dia 25 de novembre i vam tenir com a "guia" al professor de Geografia Física Jorge Olcina